MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johanna Lüddeckens
doktorand

Johanna har en lärarexamen i musik (sång) och i specialpedagogik, forskar om inkluderande och tillgängliga skolpraktiker för elever med neuropsykiatriska tillstånd (NDC) och om hur strukturer och normer formar skolsystemen och dess personal. Avhandlingen tar ansats ur det pedagogiska ramverket Universal Design for Learning och ur Situerat lärande. Artikel 1, en systematisk forskningsöversikt om elever med autism i en inkluderad skola, lyfter studentperspektivet, analyserar definitioner av inkludering och hur de rådande perspektiven formar utbildningen (accepterad men under revidering). Artikel 2, en studie om vikten av att beakta elevperspektiv vid utformning av inkluderade utbildningspraktiker, beskriver två interventioner där lärare tog del av elever med NDC’s perspektiv på skolan (ska submittas). Kommande studier handlar om att ur elevperspektiv mäta och analysera skolpersonals professionsutveckling i UDL, att designa inkluderad, tillgänglig undervisning och skolor för mångfalden.


Kontaktuppgifter

E-post:johanna.luddeckens@mau.se
Telefon:040-6657858
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657858
Johanna Lüddeckens