MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Larsson
doktorand

Forskningen belyser förutsättningar och potential till samutnyttjande av mark och utrymmen i den täta staden. Med nya perspektiv på rådigheten över mark kan det skapas utrymme för alla funktioner som den moderna staden behöver. Att olika funktioner ska kunna fungera parallellt är en viktig aspekt, men lika viktigt är att därigenom kunna låta andra aktörer än fastighetsägare kunna bidra med dynamik till stadsutvecklingen. Ämnet som är av tämligen praktisk karaktär kommer att koppla till teorier om allmänningar (commons) och dess urbana tillämpningar (urban commons). Genom ett antal fallstudier kommer styrkor och svagheter att klarläggas och analyseras liksom identifiering av nödvändiga drivkrafter. Forskningen sker på 50% inom ramen för en kommunlicentiand kopplad till stadsbyggnadskontoret (SBK) Malmö stad. Finansiering sker genom Malmö stad samt med stöd från Formasprojektet "När kommunerna sätter forskningsagendan -modeller för kompetens och kunskapsförsörjning till kommuner för hållbart samhällsbyggande" där ytterligare tre kommunlicentiander medverkar.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.k.larsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PER LARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Per Larsson Per Larsson