MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alexander Jansson
doktorand

Jag är doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Inom ramen för mitt projekt undersöker jag hur elevers kunskapssyn i ämnet idrott och hälsa är relaterat till betyg och om det finns medierande faktorer. Samt om det finns skillnader mellan tjejer/killar, mellan årskurser och mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Jag undervisar också i viss omfattning på kurser inom institutionen för idrottsvetenskap och polisprogrammet.

Mitt projektet benämns Idrott och hälsa — legitimitet, lärande och betyg. Projektet är etiskt granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (Verksamhetsregion Lund), Dnr 2019-00172 (2018/1007). Det åligger mig att informera om det följande. Forskningshuvudman: Malmö universitet. Forskare som genomför projektet (kontaktperson): Johan R Norberg. Övergripande syfte: Syftet är att bidra med ny kunskap om olika elevgruppers uppfattningar/attityder om Ioh och med nya mätinstrument för att reliabelt mäta elevers uppfattningar/attityder. Vidare att bidra med ny kunskap om hur betydelsen av nationell härkomst, i relation till betyg i Ioh förändrats mellan åren 2012 och 2018.

Frågeställningar: 1) Går det att skapa ett reliabelt instrument för att mäta elevers uppfattningar av Ioh, baserat på ett datamaterial bestående av enskilda frågor. 2) Finns det signifikanta och praktiskt betydelsefulla skillnader mellan, tjejer/killar, elever med svensk/utländsk bakgrund och elever i olika årskurser, avseende deras uppfattningar/attityd till Ioh? 3) Vad beskriver elever att de lär sig under lektionerna och hur kan svaren tematiseras? 4) Har betydelsen (styrkan i sambandet) av nationell härkomst och betyg i Ioh, förändrats mellan åren 2012 och 2018.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:alexander.jansson@mau.se
Telefon:040-6657487
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E436
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens
Sommarskola i Oxford
blackbox blackbox
ALEXANDER JANSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, E436, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657487
photo of Alexander Jansson Alexander Jansson