MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Eriksson
doktorand

Sedan hösten 2018 är jag doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet. I grunden har jag en magisterexamen i historia samt en masterexamen i arkivvetenskap, båda från Lunds Universitet. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag bl.a. som förvaltningsarkivarie inom Malmö stad och som biblioteksassistent.

Mitt pågående avhandlingsarbete undersöker hur gruppen ”invandrare” skapades som social kategori under 1900-talets andra hälft inom svensk politisk debatt samt hur denna kategorisering senare påverkade, och påverkades av, skolväsendets praktiker. Inom ramen för detta studerar jag även hur olika uppfattningar om bl.a. genus, svenskhet och klass påverkade denna konstruktion. Teoretiskt hämtar jag inspiration från policy-inriktad diskursteori, governmentalitetsteori samt olika feministiska och postkoloniala perspektiv. Denna typ av forskning är viktig eftersom den bland annat kan underlätta förståelsen för hur policy-arbete är sammanvävt med människans föreställningsvärldar och för att belysa de processer som pågår i skapandet av nationella identiteter.

Förutom studier av social kategorisering under 1900-talet har jag även ett brett intresse för historia och arkivvetenskap. Inom det historiska fältet är jag främst intresserad av övergripande politisk historia samt sociala rörelser medans jag inom det arkivvetenskapliga fältet främst är intresserad av olika former av kunskapsorganisation och lagstiftning. Min forskning om sociala rörelser har hitintills lett till en artikel om flyktingkrisen i Malmö som kommer publiceras under 2020.

Förutom min forskning undervisar jag även på institutionen för samhälle, kultur och identitet. Merparten av denna undervisning utgörs av handledning av självständiga arbeten i fördjupningsämnet på lärarprogrammet samt fördjupningsarbeten på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Utöver detta har jag även viss undervisning i historia och arkivkunskap på de fristående kurserna i historia.

Jag har även ett stort intresse för att kommunicera historia till allmänheten inom ramen för den s.k. tredje uppgiften. Detta intresse har bland annat tagit sig uttryck i att jag sedan hösten 2019 framtill idag (ht 2020) drivit institutionens öppna seminarium. Utöver detta föreläser jag på utanför akademin om olika ämnen som relaterar till min forskning samt arrangerar arbetarhistoriska stadsvandringar.

Internationella meriter:

Skrivbordsutbyte, Bielefelds Universitet november 2019

Presentation: "Assimilation or integration?" - Lund-York-Bielefeld Conference, Bielefelds Universitet juni 2019


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.eriksson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen,
Mobil:0406657778
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Volymbegreppet kan urholka både asylrätten och dem
blackbox blackbox
PETER ERIKSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, , Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
cell 0406657778
photo of Peter Eriksson Peter Eriksson