MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ivar Morgan
doktorand

Ivar Morgan är sedan 2020 doktorand i historia och historiedidaktik. Avhandlingsarbetet syftar till att blottlägga maktrelationer inom den svenska progressiva musikrörelsen, ibland även kallad ”proggen”. Ambitionen är att genom källmaterial och intervjuer syna en rörelse som var lika delar politisk som popkulturell.

Ett av studiens huvudsyften är att skärskåda makt och härvidlag försöka ge grupper som tidigare varit marginaliserade möjligheten att få en röst. Således är tanken att arbeta med saker som genus, klass och sexualitet, med andra ord kategorier som skapar subjektivitet. För att kunna göra detta anläggs ett teoretiskt ramverk sprunget ur intersektionalitetsbegreppet.

En annan ambition med arbetet är att studera minnet av ”proggen”, eller kanske snarare minnet av 1970-talets vänstervåg i stort genom exemplet musikrörelsen. Med detta anses uppsökandet och ifrågasättandet av rådande narrativ om ”hur det var”. I till exempel bemötandet av kvinnor kan man fråga sig huruvida musikrörelsens medlemmar egentligen var barn av en tid då solidaritet och jämlikhet var det rådande idealet? Avhandlingen rör sig alltså mellan dimensionerna minne och verklighet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ivar.morgan@mau.se
Telefon:040-6657275
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, Or:b434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
IVAR MORGAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, Or:b434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657275
www.mah.se
photo of Ivar Morgan Ivar Morgan