MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Finnur Magnusson
professor

Min forskning har rört sig inom två huvudområden. Klassformering i Nordtalanten och kulturteoretiska aspekter på ålder, åldrande och den åldrande kroppen i omsorgen. Inom dessa områden har jag skrivit ett antal böcker och artiklar. I min forskargärning har jag varit trogen ett kvalitativt metodologiska arbetssätt. Detta faller sig naturligt med tanke på min akademiska uppfostran som etnolog där kvalitativa aspekter på människors vardagsuppfattningar sätts i första rummet. Studierna har byggt på en kombination av olika sorters material, intervjuer och deltagande observationer i etnografiska studier, närläsning av olika sorters historiskt material, såsom kyrkoböcker, bouppteckningar, protokolltexter, och massmedialt material. Teoretiskt har intresset alltid kretsat kring spörsmål som formering av identitet – arbetare, sjukvårds/omsorgspersonal, gammal, sjuk, svensk icke-svensk etc. Med rötterna i Kulturanalys och Cultural studies har jag i min forskning intresserat mig för de vardagliga sammanhangen där teman som klassupffattningar, åldrandet och omsorgen, åldrandet och migrantskapet kan ses som levda praktiker.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:finnur.magnusson@mau.se
Telefon:040-6657475
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Magnusson, Finnur (2014) "RReshaping eldercare towards new professions" Social work;2, 179-191, Mykolas Romeris university, ISSN 2029-2775, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Magnusson, Finnur (2012) "Longevity, social work and social innovations : a Swedish example" Mykolas Romeris University : Research papers : Societal Innovations for Global Growth;1, 739-748, Mykolos Romeris university, ISSN 2335-2450, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Magnusson, Finnur, Kiwi, Mahin (2011) "Integration mot ohälsa. Äldre iranska kvinnor i Malmö" Socialmedicinsk tidskrift;3, 225-232, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, URL [länk],

  Böcker
  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Staaf, Annika, Magnusson, Finnur, Rosén, Annika, Zanderin, Lars, Hydén, Håkan, Nyström, Birgitta, Schömer, Eva, Silander, Daniel, Wolmesjö, Maria (2007-10) Mänskliga rättigheter i svensk belysning. Liber förlag, ISSN 978-91-47-08748-8,

  Antologibidrag
  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2014) Berättelser från ett liv mellan två världar : åldrande kvinnliga migranter i Malmö. Studentlitteratur, 109-121, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2013) Etnografiska bedrägerier : reflektioner kring fältarbete och den Andre. Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola, 99-107, ISBN 978-91-7104-535-5, (PDF document) (application/pdf)

  Staaf, Annika, Zanderin, Lars (red./ed.) | Magnusson, Finnur (2007) Åldrandets utanförskap. Liber, s 175-186, ISBN 978-91-47-08748-8,

  Rapporter
  Magnusson, Finnur, Löfgren, Tor, Hjelm, Kristina (2007) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö stad, ISSN 1654-5621,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Högskoleexamen och doktorsexamen: Professor Nuvarande anställningar: 2000- Universitetslektor Social omsorg med inriktning äldreområdet, Hälsa och samhälle, Malmö högskola 2015 Professor Tidigare anställningar: 1989-1994 Timlärare vid Kulturvetarlinjen Lunds universitet 1992-1993 Timlärare och studierektor vid institutionen för humaniora Högskolan i Växjö 1993 Timförordnad lärare och kursföreståndare i etnologi vid humanistiska institutionen vid Högskolan i Halmstad 1991-1995 Forskarassistent etnologiska institutionen Lunds universitet 1996-2000 Universitetslektor etnologiska institutionen Lunds universitet Doktorandhandledning: Har handlett tre doktorander till dispustation Opponentskap och uppdrag Fakultetsopponent vid 5 tillfällen. Har varit ledamot av betygsnämnder vid disputationer vid 30 tillfällen. Sakkunnig vid tjänstetillsättningar 6gr Sakkunnig granskare av projektansökningar för Riksbankens jubileumsfond. Sakkunnig granskare för Liber Litteratur. Sakkunniguppdrag åt Socialstyrelsen. Sakkunnig granskare åt Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) Sakkunnig ledamot i en expertgrupp vid skapandet Vårdalstiftelsens program för stöd till forskning om äldre och deras närstående vårdare år 1999. Sakkunnig vid en utnämning av docentur i etnologi vid Uppsala Universitet 2010 Referee-granskare för olika nationella och internationella tidskrifter Forskningsanslag som projektledare: 1991-1992. Ledare för projektet Norden och Europa. Projektet finansierades av Erik Philip- Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Projektet redovisades genom två publikationer. Huvudman för projektet Från civilist till artillerist 1994-1997. Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning Medarbetare Susanne Wollinger. Projektet finansierade hennes doktorandtjänst. Förutom Wollingers avhandling redovisades genom en publikation. Döden som kulturell konstruktion 1994-1999. Finansiär: SFR. Medarbetare: Ulrika Melander Till projektet knöts 4 artikelar, varav en monografi. Drömmen om dagcentralen 2007: Finansiär Malmö Stad: Övriga medarbetare: Tor Löfgren, Kristina Hjelm. Projektet redovisades i en publikation. Medlemskap i nätverk och/eller tidskriftsredaktioner av intresse för projektet: 1995-1998 Styrgruppsledamot i Nätverk för humanistisk hälsoforskning (2007-2010) Medlem i det FAS-finansierade forskningsnätverk om utlandsfödda äldres situation inom vård och omsorg. (2008-) Medlem i det svenska forskarnätverket för Äldreforskning i Socialt arbete/Social omsorg som finansieras av FAS. Detta är ett nationellt forskarnätverk inom områdena socialt arbete och social omsorg.

blackbox blackbox
FINNUR MAGNUSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657475
Finnur Magnusson