MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Christensen
universitetslektor

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser på grund- och forskarutbildningsnivå. Internationell samordnare vid inst för Socialt arbete. Gästforskare/lärare vid Partneruniversitet (affilierad till University of North Dakota och KSH University of Applied Sciences, Muenchen). Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se DIVA).

I mitt forskningsintresse finns ett genuint intresse av att såväl studera som förstå organisatoriska och professionsmässiga förändringar utifrån pedagogiska utgångspunkter. Sedan jag disputerade 2010 med Dr. avhandlingen ”A profession in change: a development ecology perspective”, har jag fortsatt fördjupat mig i komparativa, kontextuella välfärds- och utbildningsfrågor och internationalisering i synnerhet. De teoretiska utgångspunkter jag visat i min avhandling, har jag dels fortsatt utveckla och tillämpat, men också kritiskt reflekterat kring, vilket genom internationellt självständig och sampublicering bl a resulterat i kompletterande alternativa teoribildningar. Jag har vidare såsom FoU-ansvarig för forskningsnätverket Caresam i samverkan med regionala och internationella partners fördjupat mig i kunskapsbildning kring gränsöverskridande pedagogiska möten i profession och organisation med fokus äldrefrågor. I grunden har de projekt, processer och vetenskaplig produktion i detta nätverk haft tre bärande perspektiv; lärande, omsorgs- och samhällsperspektiv. Här ingår social innovation, inkludering, digitalisering och mötet människa-teknik och digitalisering i såväl möjligheter men också risker för exkludering. Genom åren har jag aktivt arbetat med fördjupad internationell utbildningssamverkan och integrerat forskning och utbildning i nära samverkan med partneruniversitet och forskarkolleger, vilket har har genererat en bredd i empiriskt material, i varierande grad bearbetat, men också obearbetat. I min forskning har jag enskilt och i samverkan utvecklat hur utvecklingsekologiska modeller och Community of Practice kan appliceras i för hälsa och samhälle relevanta utbildningskontexter. Den bärande delen i min forskningsmässiga progression på basis av min forskning sedan disputation, är att jag gått vidare och lagt särskilt fokus på det gränsöverskridande pedagogiska mötes roll i kunskapsbildning. Jag koordinerar sedan 2010 forskarnätverket CareSam (caresam.mau.se), ett transnationellt, gränsöverskridande nätverk med fokus äldrefrågor, där forskning, utbildning och praktik samverkar kring lärprocesser och äldrefrågor. Sedan 2010 har fem delprojekt erhållit externa medel och jag har haft rollen som projektledare för samtliga. Totalt har f n 7 publikationer genererats och nätverket erhållit ca 850 000 Eur sedan 2010 i externa medel. Projektledare för pågående AgeSam (2018-2021), ett projekt i nätverket med fokus på forskarutbildning i Åldrande och välfärd med fokus på demensfrågor i samverkan med partners från fem länder samt TechKnow (2020-21), ett Forte-finansierat svensk-danskt projekt med fokus kunskap om välfärdsteknik i äldreomsorgen kan överföras både inom och mellan kommuner i Sverige och Danmark. Ingår vidare i fakultetsövergripande forskargrupper vid MaU: UBL/utmaningsbaserat lärande, åldrande och socialt arbete samt DIEST (Designing Integrative Evaluations for Student and Teacher Development). Vidare bedriver jag egen forskning och sampublicering med internationella forskarkolleger inom ramen för CareSam och därutöver bilaterala samarbetsprojekt, där publicering ingår.

Sammanfattningsvis kan min forskning ses som: a) Kunskapsbildning kring det pedagogiska mötets roll och betydelse i gränsöverskridande möten i profession och organisation, b) Reflekterande praktik kring förståelse av internationella samarbeten i utbildning och forskning c) Utveckling av nivåers betydelse i kunskapsbildning i möte individ-organisation och samhälle, där jag i progression visat på hur förändringsprocesser kan ses d) Kunskap om hur lärande, omsorgs och samhällsperspektiv i progression kan förstås kring lärprocesser om åldrande och välfärd.

ORCID: 0000-0003-0428-2001


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jonas.christensen@mau.se
Telefon:040-6657406
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

ORCID
Internationellt Social arbete i samverkan
Institutionen för Socialt arbete (ISA)
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  Professional Meaningfulness in Elderly Care
  Christensen Jonas

  2019 | Konferensbidrag
  A reminder system for independence in dementia care
  Jönsson Karl-Ebbe, Ornstein Kajsa, Christensen Jonas, Eriksson Jeanette

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Arbetet med äldre i en svensk och dansk context
  Christensen Jonas

  2018 | Artikel i tidskrift
  Towards A Model Of Social Innovation
  Bjerregaard Lene Berit Skov, Maciulskyte Sonata, Acienė Elvyra, Christensen Jonas

  2018 | Konferensbidrag
  Current Topicalities of Refugees Youth Employment in Sweden and Nordic Countries (Reflections on Social Work Education in a local and global Context)
  Christensen Jonas

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Koordinator forskarnätverket Caresam (2010-) med fokus äldrefrågor i lokal och global samverkan

  Internationell koordinator, Inst för Socialt arbete, repr i Intern rådet, Fakultet hälsa och samhälle

  Kursansvarig: Social work in a Local and Global context, 30 hp and Social Policies in Europé, 7.5 hpblackbox blackbox
JONAS CHRISTENSEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657406
photo of Jonas Christensen Jonas Christensen