MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mariette Bengtsson
universitetslektor/studierektor

För Mariette Bengtsson leg. sjuksköterska, dr i medicinsk vetenskap och docent samt studierektor på grund och avancerad nivå har undervisning av patienter, närstående, medarbetare varit och fortfarande är ett stort intresse. Idag är det studentens lärande som är i fokus och examination/bedömning samt handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Speciellt intresseområde är studenternas lärande relaterat till kärnkompetensen Säker vård. Bengtsson har skrivit såväl rapporter, kurslitteratur som vetenskapliga artiklar inom pedagogik och gastroenterologi. Även att enkelt självskattningsformulär Visuell Analog Skala Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS) riktat till patienter med mag-tarmbesvär har utarbetats samt validitet och reliabilitetstestats. Instrumenten är översatt till 4 språk. Genom att få en uppfattning hur det är att leva med funktionella tarmbesvär försöker hon förmedla förståelse för dessa patientgruppers livssituation. Den senaste tiden har dock allt mer fokus riktats mot pedagogisk forskning och utveckling. Hennes mest citerade artikel beskriver forskningsprocessen hur en innehållsanalys ska genomföras. Från den 1 januari 2019 är Mariette forskningsområdesledare för äldres hälsa och vård.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mariette.bengtsson@mau.se
Telefon:040-6657917
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F408
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Tarmbesvär - en gåta och en plåga
Morgondagens sjuksköterska
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Stenberg, Marie, Mangrio, Elisabeth, Bengtsson, Mariette, Carlson, Elisabeth (2018) "Formative peer assessment in healthcare education programmes : protocol for a scoping review." BMJ open;11, e025055, BMJ, ISSN 2044-6055, Other 30413521, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlsson, Bodil, Darwiche, Gassan, Roth, Bodil, Bengtsson, Mariette, Höglund, Peter (2017) "High Fiber Fat and Protein Contents Lead to Increased Satiety Reduced Sweet Cravings and Decreased Gastrointestinal Symptoms Independently of Anthropometric Hormonal and Metabolic Factors" Journal of Diabetes & Metabolism;3, OMICS International, ISSN 2155-6156, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bengtsson, Mariette (2016) "How to plan and perform a qualitative study using content analysis" NursingPlus Open;, 8–14, Elsevier, ISSN 2352-9008, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bengtsson, Mariette, Dahlquist, Birgitta, Carlson, Elisabeth (2016) "Expectations of nursing students prior to a skills-based exam performed in clinical practice" Journal of Nursing Education and Practice;8, 22-29, Sciedu Press, ISSN 1925-4040, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette (2015) "Perceptions of preceptorship in clinical practice after completion of a continuous professional development course : a qualitative study : Part II" BMC Nursing;14, 41, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk],

  Kisch, Annika, Bolmsjö, Ingrid, Lenhoff, Stig, Bengtsson, Mariette (2015) "Being a haematopoietic stem cell donor for a sick sibling : Adult donors` experiences prior to donation" European Journal of Oncology Nursing;5, 529-535, Elsevier, ISSN 1462-3889, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Carlson, Elisabeth (2015) "Knowledge and skills needed to improve as preceptor : development of a continuous professional development course : a qualitative study part I" BMC Nursing;, 51, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Malin, Roth, Bodil, Ekström, Per, Valentin, Lill, Bengtsson, Mariette, Ohlsson, Bodil (2015) "Gastrointestinal symptoms among endometriosis patients : A case-cohort study" BMC Women`s Health;, 59, BioMed Central, ISSN 1472-6874, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kisch, Annika, Bolmsjö, Ingrid, Lenhoff, Stig, Bengtsson, Mariette (2014) "Having a sibling as donor : patients’ experiences immediately before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation" European Journal of Oncology Nursing;4, 436-442, Elsevier, ISSN 1462-3889, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Persson, Jesper, Sjölund, Kristina, Ohlsson, Bodil (2013) "Further validation of the visual analogue scale for irritable bowel syndrome after use in clinical practice" Gastroenterology Nursing;3, 188-198, Lippincott Williams & Wilkins, ISSN 1042-895X, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid, Bengtsson, Mariette (2013) "Registered nurses` perceptions of their professional work in nursing homes and home-based care : A focus group study" International Journal of Nursing Studies;5, 761–767, Elsevier, ISSN 0020-7489, DOI [länk],

  Hammar, Oskar, Roth, Bodil, Bengtsson, Mariette, Mandl, Thomas, Ohlsson, Bodil (2013) "Autoantibodies and gastrointestinal symptoms in infertile women in relation to in vitro fertilization" BMC Pregnancy and Childbirth;, 201, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette (2013) "The uniqueness of elderly care : Registered nurses` experience as preceptors during clinical practice in nursing homes and home-based care" Nurse Education Today;4, 569–573, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Ohlsson, Bodil (2013) "The brief Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Syndrome questionnaire can be used to evaluate psychological well-being in patients with irritable bowel syndrome" European Journal of Internal Medicine;7, e82–e83, Elsevier, ISSN 0953-6205, DOI [länk],

  Roth, Bodil, Bengtsson, Mariette, Ohlsson, Bodil (2013) "Diarrhoea is not the only symptom that needs to be treated in patients with microscopic colitis" European Journal of Internal Medicine;6, 573–578, Elsevier, ISSN 0953-6205, DOI [länk],

  Kisch, Annika, Lenhoff, Stig, Bengtsson, Mariette, Bolmsjö, Ingrid (2013) "Potential adult sibling stem cell donors’ perceptions and opinions regarding an information and care model" Bone Marrow Transplantation;8, 1133-1137, Nature Publishing Group, ISSN 0268-3369, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Sjöberg, Klas, Candamio, Martina, Lerman, Annie, Ohlsson, Bodil (2013) "Anxiety in close relationship is higher and self-esteem lower in patients with irritable bowel syndrome compared to patients with inflammatory bowel disease" European Journal of Internal Medicine;3, 266–272, Elsevier, ISSN 0953-6205, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Hammar, Oskar, Mandl, Thomas, Ohlsson, Bodil (2011) "Evaluation of gastrointestinal symptoms in different patient groups using the visual analogue scale for irritable bowel syndrome (VAS-IBS)" BMC Gastroenterology;11, 1-7, BioMedCentral, ISSN 1471-230X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bengtsson, Mariette, Ohlsson, Bodil (2010) "Diagnosis of irritable bowel syndrome would be better made by gastroenterologists than primary care physicians" Gastroenterology Insights;, 37-40, PAGEPress, ISSN 2036-7422, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bengtsson, Mariette, Ulander, Kerstin, Bergh Börgdal, Elisabeth, Ohlsson, Bodil (2010) "A holistic approch for planning care of patients with irritable bowel syndrome" Gastroenterology Nursing;2, 98-108, Lippincott Williams & Wilkins, ISSN 1042-895X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlsson, Bodil, Bengtsson, Mariette, Nielsen, Jörgen, Toth, Ervin (2009) "A prospective evaluation of the diagnostic value of video capsule endoscopy in patients initially classified as irritable bowel syndrome" European Journal of Internal Medicine;1, 48-52, Science direct, ISSN 0953-6205, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Ohlsson, Bodil (2009) "The nursing and medical students´motivation to attain knowledge" Nurse Education Today;2, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2013) "Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning : peer learning och patientfokuserad handledning" Högre utbildning;1, 53-56, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Almerud Österberg, Sofia, Elmqvist, Carina (red./ed.) | Bengtsson, Mariette (2015) Studentperspektiv på kliniska examinationer. Kliniska examinationer : handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå, Studentlitteratur, 57-76, ISBN 9789144086781,

  Edberg, Anna-Karin, Wijk, Helle (red./ed.) | Bengtsson, Mariette (2014) Elimination med fokus på mag-tarmkanalen. Studentlitteratur, 527-551, ISBN 9789144083551,

  Edberg, Anna-Karin, Wijk, Helle (red./ed.) | Bengtsson, Mariette, Stenzelius, Karin (2009) Elimination. Studentlitteratur, 593-644, ISBN 978-91-44-04876-5,

  Konferensbidrag
  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie (2012) "Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning" Konferenskatalog : Detaljerat program och all övrig information du behöver!, (other) 154, URL [länk],

  Rapporter
  Bengtsson, Mariette, Wann-Hansson, Christine (2011) Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska. Malmö högskola, Fakulteten Hälsa och samhälle, omvårdnad, 58, ISBN 978-91-7104-244-6, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Bengtsson, Mariette, Wann-Hansson, Christine, Gebru, Kerstin, Falk, Solvig, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Sjöblom, Ingela (2008) "Utveckling och samstämmighet avseende bedömningskriterier i de vetenskapliga metodkurserna 1, 4, 8 och 9 på sjuksköterskeprogrammet på Malmö Högskola"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Docent Mariette Bengtsson är verksam vid Malmö Universitet och forskningsområdesledare inom området äldres hälsa och vård. Sedan vårterminen 2016 är Mariette studierektor Institutionen för vårdvetenskap. Forskningen som Mariette bedriver har två spår; patientnära och klinisk forskning inom gastroenterologin samt pedagogisk forskning. Mariette har ett nära sammarbete med professor Bodil Ohlsson på Skånes Universitetssjukhus och med docent Elisabeth Carlson, Malmö högskola. Utöver detta är Bengtsson handledare till en doktorand i vårdvetenskap; Marie Stenberg

blackbox blackbox
MARIETTE BENGTSSON
UNIVERSITETSLEKTOR / STUDIEREKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F408, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657917
photo of Mariette Bengtsson Mariette Bengtsson