MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Linda Lill
universitetslektor

Mina forskningsområden handlar om på vilka sätt vårdgivare inom äldreomsorgen resonerar om frågor som berör begreppet etnicitet. Det övergripande målet med forskningen är att närma sig det komplexa i omsorgen, inte omedelbart i samband med klient-vårdnadshavare relationer, utan snarare att de sociala relationer som är produkter av strukturella betingelser som beskrivs av vårdgivare själva. Avsikten är att illustrera hur de praktiska händelserna i livet är ansluten till och regleras av diskurser som omger dem. Jag gör detta genom att visa hur diskurser skapar utrymmen för handlingar och användning av specifika handlingsmönster i vårt samhälle. Den forskning jag bedriver bygger på ett antal antaganden. Det första antagandet är kopplat till min användning att göra som ett koncept för analys. Begreppet att göra har utvecklats och använts främst inom genusteori och forskning. Snarare än att behandla kön som en "roll" som definieras i förväg, betyder görandet att kön sker genom interaktion med andra. Fokus för analysen är således aktiviteten att göra kön, olika former av interaktion inblandade och vilken typ av institutioner och strukturer inom vilka dessa interaktioner sker. Genom att tillämpa konceptet att göra i en analys av etnicitet, kan jag visa hur etnicitet är också en produkt av social interaktion snarare än en fördefinierad roll eller sätt att vara. För att göra etnicitet i samband med vård och omsorg blir analysen att vi både tilldelas och tar diskursivt skapas subjektspositioner genom ständiga växelverkan på arbetsplatsen. Det andra antagandet är att omsorgen måste förstås som en diskursiv formation och praktik där etiska och moraliska värderingar avgör hur en respektabel och omtänksam omsorgsgivare skall vara konstruerad och hur en adekvat omsorgsinsats följaktligen bör utföras. Det innebär att jag ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv anser att äldreomsorg är en idé som får mening genom alla typer av interaktion, hela vägen från lagstiftning till de dagliga mötena mellan klienter och personal. Mitt tredje antagande är att jag anser att alla etniska relation tar sin utgångspunkt i de föreställningar vi har om varandras identiteter. Etnicitet är en social process som ständigt förändras. Detta innebär också att självidentitet blir en faktor hur vi värderar och förhåller oss till varandra. Villkoret för att skapa identiteter är mångskiftande i ett intagande och tilldelande av subjektspositioner som pågår i ett givet socialt sammanhang. Men en annan viktig aspekt av detta är på vilket sätt människor blir bärare av positioner, till exempel genom att helt enkelt ser ut som en invandrare utifrån en specifik kontext. Den fjärde och sista antagande jag gör handlar om hur föreställningar om identitet är beroende av representationer för sin skapande och spridning en specifik etnicitetsdiskurs. Representationer är följaktligen att betrakta som en produkt av social kunskap genom kulturella överenskommelser gjorts tillgängliga med utgångspunkt i vissa typer av tolkningar.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:linda.lill@mau.se
Telefon:040-6657773
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer Libris
Etniska relationer i socialt arbete
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lill, Linda (2007) Att göra etnicitet- inom äldreomsorgen. Malmö Studiers in International Migration and Ethnic Relations No 5, 2007, ISSN 1652-3997, . (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Lill, Linda (2010) Äldreomsorg : om makt, genus, klass och känslor i ett yrke. Liber, 137, ISBN 978-91-47-09423-3,

  Fransson, Ola, Fryklund, Björn (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Lill, Linda, Schölin, Tobias, Ljungberg, Caroline, Hydén, Sophie (2006) Migration och professioner i förändring. Institutet för flervetenskaplig forskning, Professionsforskning, Malmö högskola, 174, ISBN 91-7104-068-4, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Kristoffersen, Nina Jahren, Nortvedt, Finn, Skaug, Eli-Anne, Leksell, Janeth, Källström Karlsson, IngaLill (red./ed.) | Lill, Linda, Rämgård, Margareta (2016) Intersektionalitet i vården. Praktiska grunder för omvårdnad, Liber, 465-478, ISBN 9789147114122,

  Montesino, Norma, Righard, Erica (red./ed.) | Lill, Linda (2015) Etniska relationer och lärande i äldreomsorgen. Socialt arbete och migration, Gleerups, 169-187, ISBN 9789140688750,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Lill, Linda (2014) Kompetensförsörjning och strukturomvandling i en global äldreomsorg. Perspektiv på social utsatthet, Studentlitteratur, 153-164, ISBN 978-91-44-10125-5,

  Torres, Sandra, Magnússon, Finnur (red./ed.) | Lill, Linda (2010) Föreställningar om invandrarskap bland äldreomsorgspersonal. Invandrarskap, äldrevård och omsorg, Gleerups, 81-93, ISBN 978-91-40-66822-6,

  Magússon, Finnur (red./ed.) | Lill, Linda (2002) Hemvårdsinspektörers möte med äldre invandrare. Etniska relationer i vård och omsorg, Studentlitteratur, 85-106, ISBN 91-44-01363-9,
blackbox blackbox
LINDA LILL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657773
www.mah.se
photo of Linda Lill Linda Lill