MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per-Markku Ristilammi
professor

Per-Markku Ristilammi är professor i etnologi vid Malmö Högskola. Ristilammis forskning har rört sig kring frågor om socialt utanförskap i urbana miljöer. Teoretiskt har forskningen fokuserats på diskursanalytiska studier där maktfrågor stått i centrum. En huvudfråga har varit modernitetens skapande av annorlundahet. I avhandlingen Rosengård och den svarta poesin från 1994 beskrivs hur förorterna genom tid betraktas som något avvikande från resten av samhället.
Ristilammi har också forskat kring konstruktionen av annorlundahet i historiska stadsmiljöer med fokus på olika former av representation kopplat till stadsidentitet (se boken Mim och verklighet från 2003).
Under senare tid har Ristilammi arbetat med kopplingen mellan plats och identitet i ett Öresundssammanhang och har här berört frågor kopplade till platsidentitet och konstnärliga framställningar. Han har i detta sammanhang särskilt intresserat sig för kopplingen mellan olika globaliseringstendenser och hur dessa kan läsas av i urbana miljöer.


Kontaktuppgifter

E-post:per-markku.ristilammi@mau.se
Telefon:040-6657356
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Antologibidrag
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Ristilammi, Per-Markku (2008) De globaliserade stadsrummen. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) 2, 43-56, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Nilsson, Fredrik, Sanders, Hanne, Stubbergaard, Ylva (red./ed.) | Ristilammi, Per-Markku (2007) Urban globalisering i Öresundsregionen. Mångkulturalitetens varierande grader av synlighet.. ISSN 9789170610356,
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657356
Per-Markku Ristilammi