MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robin Ekelund
universitetslektor

citat Mitt huvudsakliga forskningsintresse berör frågor om historiens roll i vår samtid. citat

I februari 2017 disputerade jag på doktorsavhandlingen Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods. I denna intresserar jag mig för frågor som berör de retrospektiva trender som vuxit fram i vår nutid och som synliggörs i exempelvis vintagebutiker, retrostilar och retromode. Varför söker sig människor idag till stilar och gemenskaper hämtade från det förflutna? Och vad säger oss dessa retrospektiva trender om nutiden?
Med utgångspunkt i dessa frågor studerar jag den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med ett 60-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien utgår från en performativ teoribildning inspirerad av Bruno Latours Actor-Network-Theory och bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer inom den nutida modscenen. På så vis undersöker jag hur de nutida modsen iscensätter en gemenskap med denna noggrant utvalda historia genom att analysera bland annat hur ting såsom vinylskivor och skräddarsydda plagg används som ett subkulturellt kapital och hur förtätade 60-talsatmosfärer skapas på klubbar, scooterträffar och i klädbutiker genom smattrande scootrar och vibrerande pop- och soulmusik.
Härigenom visar jag hur de nutida modsen frammanar en känsla av närhet till 60-talet och sålunda, med sina kroppar, kan träda in i en föreställd gemenskap som trotsar tid och rum. Dessutom visar jag hur de samtidigt eftersträvar att omge detta 60-tal med en mystik, för att på så vis kunna bibehålla denna periods dragningskraft. Därtill visar jag hur historia används som ett kapital för att iscensätta en autenticitet och en åtråvärd annorlundahet gentemot nutiden.
Avhandlingen bidrar till såväl historiekulturforskningen som subkulturforskningen samt till diskussionen om ett nytt förhållningssätt till tid och till det förflutna i vår nutid.

Publikationer:
Ekelund, Robin, Retrospektiva modernister: om historiens betydelse för nutida mods, Diss. Malmö : Brutus Östlings förlag Symposion, 2017
Ekelund, Robin, ”Ord och ting om vartannat. Muntlig historia som materiell och situerad praktik”, i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars (red.), Muntlig historia: i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015
Ekelund, Robin, ”Musik för alla? – Genus, musik och folkbildning”, i Johan A. Lundin (red.), Intro. En antologi om Musik och Samhälle, 2012
Ekelund, Robin, ”’Tillmälen och glåpord haglade.’ Om dagspressens formering av ‘strejkande’, ”strejkbrytare’ och ‘arbetsvillig’”, i Rig – Kulturhistorisk tidskrift nr 1 2012
Ekelund, Robin, ”Folkbildning i takt med tiden? Om unga och unga vuxnas förhållningssätt till folkbildning och studieförbundens verksamheter”, i Årsbok om Folkbildning. Forskning och utveckling, 2011
Ekelund, Robin, Musik för alla?: studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv, Studiefrämjandet, Stockholm, 2011


Kontaktuppgifter

E-post:robin.ekelund@mah.se
Telefon:040-6658606
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C239
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Nutida mods och retrokultur
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Ekelund, Robin (2008) "Identiteter i konflikt, En studie av dagspressens formering av identitetskategorierna "strejkande" och "strejkbrytare" i Malmö 1926" , Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Ekelund, Robin (2017) Retrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida mods. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 272, ISBN 9789187483264, .
blackbox blackbox
ROBIN EKELUND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, C239, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658606
photo of Robin Ekelund Robin Ekelund