MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingegerd Tallberg-Broman

citat Forskningsintressena är inriktade mot professions- och utbildningsforskning i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv. Forskningsintressena ligger inom de utbildningsvetenskapliga och pedagogiska kunskapsfälten citat

Ingegerd Tallberg Broman är senior professor i pedagogik och anställd som professor/forskare vid enheten Barn Unga Samhälle. Hon har en bakgrund som psykolog och ämneslärare i psykologi och pedagogik. Hennes forskningsintresse är riktat mot professions- och utbildningsforskning huvudsakligen med genusteoretiska- och utbildningshistoriska perspektiv. Förskola utgör återkommande kunskaps- och problemområde.
Hon har deltagit i flera forsknings- och forsknings- och utvecklingsprojekt relaterat till kön och likvärdighet i förskola och skola samt ansvarat för två nationella forskarskolor mot Barndom, lärande och ämnesdidaktik och större VR- projekt kring Mångkontextuell Barndom och förhållandet mellan barn/familj - förskola/skola - samt pedagogers/lärares uppdrag i ett historiskt samhällsperspektiv. Sedan hösten 2017 arbetar hon med ett av Malmö stad finansierat projekt: "Dilemma i förskollärares uppdrag- mot bakgrund av en ökad psykisk ohälsa bland förskollärare" och deltar i skrivandet av Malmö stads historia 1990-2020 med bidrag om Malmös förskola.
Tallberg Broman har under de senaste åren innhaft ett flertal uppdrag kopplade till exempelvis UKÄ(utvärdering: pedagogik; lärarutbildning) Skolinspektionen(kvalitetskriterier- jämställdhet; värdegrund), SKL (förskole- skolutveckling), Norskt Forskningsråd (bedömningar av ansökningar innovation i förskola o skola), Högskolan Väst (mentorskap, ordförande vetenskapligt råd, Umeå Universitet (bedömning forskningsansökningar), Skolforskningsinstitutet (bedömning av forskningsansökningar).


Fakulteter och institutioner

Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ingegerd.tallberg-broman@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Forskarskola i Barndom, lärande och ämnesdidaktik
Forskarskola för förskollärare
Mångkontextuell barndom
Nätverket barndom och ungdom i förändring
Forskningsmiljön Barndom, lärande, ämnesdidaktik
Flerstämmig undervisning och sambedömning i försk
Dilemma i förskollärares uppdrag
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Ingrid, Sandell, Anna, Tallberg Broman, Ingegerd (2012) "Change or paradigm shift in the Swedish preschool?" Sociologica Problemas E´Practicas;, 47-61, Editora Mundos Sociais, Universitario de Lisboa, ISSN 0873-6529, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2009) ""No parent left behind" : föräldradeltagande för inkludering och effektivitet" Educare;2-3, 221-240, Malmö Högskola Lärarutbildningen, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2009) "En gränsöverskridande skola: Om olika former av styrning i barndomen: Inledning" Educare;2-3, 7-16, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2009) "”No parent left behind”: Föräldradeltagande för inkludering och effektivitet" Educare;2-3, 221-240, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-113-5, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2006) "Att förändra den sociala ordningen" Educare;2, 7-34, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Jönsson, Ingrid, Sandell, Anna, Tallberg Broman, Ingegerd (2013) "Les réformes de l’éducation préscolaire" Politiques sociales et familiales;Issue 112, 63-72, CNAF, ISSN 2107-0210, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2011) "Gränsöverskridande skola och egenansvariga barn" Forskning om undervisning och lärande;6, 74-84, Stiftelsen SAF och Lärarförbundet, ISSN 2000-9674, URL [länk],

  Tallberg Broman, Ingegerd (2011) "Skola och barndom i förändring. Individualisering, demokratisering, förändrad generationsordning" Vetenskapsrådets rapportserie : resultatdialog 2011;7, 156-163, Vetenskapsrådet, ISSN 1651-7350, URL [länk],

  Sernhede, Ove, Tallberg Broman, Ingegerd (2011) "Förord" Educare;2, 7-10, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Tallberg Broman, Ingegerd (2012) "Att fostra forma och förankra : skolan i mångfaldens barndom" Skola och Samhälle;, 7 s, Malmö högskola, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Sven, Tallberg Broman, Ingegerd (2002) "Det är ju ett annat jobb : Förskollärare, grundskollärare och lärarstuderande om professionell identitet i konflikt och förändring" Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 7, 257-278, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, ISSN 1401-6788, URI [länk],

  Böcker
  Tallberg Broman, Ingegerd, Pramling Samuelsson, Ingrid (red./ed.) | (2013) Barndom lärande och ämnesdidaktik. Studentlitteratur, 1-228, ISBN 978-91-44-09103-7,

  Tallberg Broman, Ingegerd, Häggström, Jeanette, Rubinstein Reich, Lena (2003) Likvärdighet i en skola för alla - Historisk bakgrund och kritisk granskning av likvärdigheten i den svenska skolan. Skolverket, 226, ISBN 91-85009-14-8, ISSN 1651-3460, URI [länk],

  Antologibidrag
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Vallberg Roth, Ann-Christine (2015) Bedömning och dokumentation i förskola. Vetenskapsrådet, 199, ISBN 978-91-7307-278-6, (PDF document) (application/pdf)

  Sernhede, Ove, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Söderman, Johan (2014) Skolan och folkbildningens renässans : hiphop som lärande och pedagogik. Liber, 207-224, ISBN 9789147111541,

  Aasen, Petter, Björck, Eva (red./ed.) | Dahlbeck, Johan, Hermansson, Carina, Holmberg, Ylva, Jonsson, Agneta, Stenliden, Linnea, Thulin, Susanne, Ärlemalm-Hagsér, Eva, Tallberg Broman, Ingegerd (2013) Barndom, lärande och ämnesdidaktik - en forskarskola : forskarskola - barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa). Vetenskapsrådet, 47-57, ISBN 978-91-7307-232-8, ISSN 1651-7350, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Harju, Anne, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2013) Föräldrasamverkan i förändring. Studentlitteratur, 25-41, ISBN 978-91-44-07952-3,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Inledning: Skola och barndom i förändring. Gleerups, 9-20, ISBN 978-91-40-67605-4,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Eilard, Angerd, Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Barn- och barndomsforskning- några inledande begrepp och centrala teman. Gleerups, 21-32, ISBN 978-91-40-67605-4,

  Persson, Sven, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Har fröken revolver? Om undervisning, kön och likvärdighet i ett historiskt och nutida perspktiv. Natur & Kultur, 44-72, ISBN 978-91-27-13005-0,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd, Kolfjord, Ingela (2011) Föräldrar och skola i samverkan. Gleerups, 174-189, ISBN 9140676056,

  Williams, Pia, Sheridan, Sonja (red./ed.) | Dahlbeck, Johan, Tallberg Broman, Ingegerd (2011) Ett bättre samhälle genom pedagogik: om högre värden och barnet som budbärare. Liber AB, 202-214, ISBN 978-91-47-10012-5,

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Månsson, Annika (2010) Genuspositioner i förskolan - barns möjligheter och begränsningar. Lärarutbildningen, Malmö högskola, s 148-160, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2010) Gladare och livsdugligare små medborgare. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, s 29-42, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning: Inledning. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, s 9-13, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande : inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Persson, Sven (2010) Inledning. Skolverket, 9-20, ISBN 978-91-86529-08-6, URL [länk],

  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Lilja, Peter (2010) Globalisering, utbildningsreformer och nya förutsättningar för läraryrket. Lärarutbildningen, Malmö högskola, 206-220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Wernersson, Inga (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2009) Mamma, Pappa, Förskolebarn. Om förskolan som jämställdhetsprojekt. Acta Universitatis Gothoburgensis, 61-84, ISBN 978-91-7346-660-8, ISSN 0436-1121, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2009) Från färäldrars ensamrätt till föräldrars delaktighet. Om förskolan som aktör för förändrade relationer mellan familj och samhälle. Carlsson, s 190-206, ISBN 978-91-7331-287-5,

  Markström, Ann-Marie, Simonsson, Maria, Söderlind, Ingrid, Änggård, Eva (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2009) Från föräldrars ensamrätt till föräldrars deltagande. Carlssons, 207-222, ISBN 978-91-7331-287-5,

  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd (2007) Flaggskeppet bland högskoleutbildningar - i ständig rörelse mot nya mål.. Malmö högskola Lärarutbildningen, s 71-77, ISSN 1101-7643,

  Konferensbidrag
  Jönsson, Ingrid, Sandell, Anna, Tallberg Broman, Ingegerd (2010) "Change or Paradigm Shift in the Swedish Preschool?" (peer-review paper) International sociology association, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd (2007-03) "Democracy and gender equality at pre-school and lower primary school - Relations between gender policy, perspectives and practice in Swedish pre- and primary schools" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Hägglund, Solveig, Pramling Samuelsson, Ingrid (2007) "Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship" (peer-review paper)

  Hägglund, Solveig, Pramling, Ingrid, Tallberg Broman, Ingegerd (2007) "Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Qvarsebo, Jonas, Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | (2010) Från storslagna visioner till professionell bedömning - Om barndom, utbildning och styrning. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 220, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Tallberg Broman, Ingegerd, Holmberg, Lena (2007) Läraryrke i förändring : Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald. Lärarutbildningen, Malmö Högskola, 99, (PDF document) (application/pdf)

  Rubinstein Reich, Lena, Tallberg Broman, Ingegerd (2000) Den svenska skolan i det mångkulturella samhället: Konsekvenser för lärarutbildningen. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2000, 110, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)

  Ekborg, Margareta, Tallberg Broman, Ingegerd, Lundahl, Maja (1999) Flickorna och fysiken. Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 1999, 78, ISSN 1101-7643,

  Övrig publicering
  Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth, Ann-Christine, Palla, Linda, Persson, Sven (2014) "Presentation inom SKOLFORSK, Förskola : Tidig intervention"

  Tallberg Broman, Ingegerd (2014) "Vad kan vi lära av forskning om förskola?" 12, Högskolan i Jönköping, URL [länk],

  Vallberg Roth, Ann-Christine, Wigerfelt, Berit, Tallberg Broman, Ingegerd, Tvingstedt, Anna-Lena (2007) "Lärarprofession och barndom i förvandling" (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén 2010- 2013

  Ledamot av Norskt forskningsråd: Utdanning 2020, 2009-2014 Bedömare 2015-

  Ledamot i Forum för forskning, Malmö högskola t.o.m. 2011.

  Ledamot i Huvudmännens expertgrupp för skolutveckling 2015-2016

  Ledamot av UKÄ:s utvärderingsgrupp i pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap 2015-2016

  Mentor och ordförande i styrgruppen för den barn- ungdomsvetenskapliga miljön Högskolan Väst 2015- 2017

  Ordförande för UKÄ:S pilotutvärdering av förskollärarutbildningen 2016-2017

  Extern sakkunnig bedömning av forskningsansökningar Umeå universitet 2015, 2016,2017

  Sakkunnig/expert Skolinspektionen 2015-

  Expert Skolverket revidering grundskolans läroplan 2017

  Bedömare av forskningsansökningar Skolforskningsinstitutet: 2018-

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Ingegerd Tallberg-Broman Ingegerd Tallberg-Broman