MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Lotta Anderson
universitetslektor

citat Med kommunikation i sikte - studier om samspel mellan barn, unga och vuxna med omfattnade funktionsnedsättningar och personer i deras nära omgivning. Praktiknära arbete i grundsärskolan- bedömning för lärande Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning citat
Speciallärare, fil.dr.i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Avhandlingen heter "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan". Jag har kursansvar och arbetar inom olika kurser i de specialpedagogiska programmen, handleder examensarbeten på avancerad nivå. Jag har programansvar för magister/master urbildningen i Pedagogik, är koordinator för mag/masterkurserna i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som startade ht 2014 samt samordnar speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Ett Akademiskt lärarskapsprojekt på institutionen "Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande - att generera och granska kunskap i samverkan med fältet" resulterade i en artikel under namnet "Att kunna följa och förstå forskning". Jag är involverad i ett friskoleprojekt med specifikt fokus på elever i behov av stöd. Hösten 2014 påbörjades ett projekt - samverkanspartners är Malmö stad, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad. Projektet handlar om bedömning för lärande i grundsärskolan. Projektet är ett medaktörsprojekt och avslutades i februari 2016.

Kontaktuppgifter

E-post:lotta.anderson@mah.se
Telefon:040-66 58012
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Med Kommunikation i Sikte
Bedömning för lärande i grundsärskolan
Att kunna följa och förstå forskning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 284, ISBN 91-88810-31-3, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Anderson, Lotta (1998) Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv. Malmö, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, ISSN 0346-5004, Pedagogisk-psykologiska problem Nr 642, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Anderson, Lotta, Tvingstedt, Anna-Lena (2009) "Med fokus på samspel : Att använda video i specialpedagogisk forskning" Educare;4, 81-103, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISBN 897-91-7104-114-2, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Anderson, Lotta, Bruce, Barbro (red./ed.) | (2010) Överbryggande specialpedagogik : goda möten för gemenskap och lärande. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 183 s, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Roos, Carin, Fischbein, Siv (red./ed.) | Anderson, Lotta (2006-12-08) Möjligheter och hinder för elever med stora kommunikationssvårigheter. Studentlitteratur, ISBN 13:978-91-44-04732-4, ISSN 10:91-44-04732-0, (PDF document)

  Konferensbidrag
  Anderson, Lotta (2012) "With communication in mind : social networking as a model for collaboration and development of interaction and communication" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Med kommunikation i sikte : sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2009) "Social Networks – involving families and professionals surrounding children and youth with complex communication needs" (peer-review paper) ECER-AACC, (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2004-10-07) "Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability" (peer-review paper) 11th Biennial International Conference of the ISAAC, (PDF document)

  Anderson, Lotta (2006-04-04) "Kommunikation inom sociala nätverk runt barn och ungdomar med stora kommunikationssvårigheter" (paper) Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 10:e Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering., (PDF document)

  Rapporter
  Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.. AKL, Malmö högskola, 18 s., (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2010) Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen. Malmö högskola, 97 s, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) "Lecturers and librarians in collaboration : the common pursuit of scholarly thinking in the Special Education Programme" Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket, ISSN 1890-5900, URL [länk],

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Marte Meo-vägledare, Styrelseledamot i HAREC (Centrum för Rehabiliterings- och Handikappforskning), SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen)

blackbox blackbox
LOTTA ANDERSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58012
photo of Lotta Anderson Lotta Anderson