MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Anderson
universitetslektor

citat Med kommunikation i sikte - studier om samspel mellan barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och personer i deras nära omgivning.Samverkan mellan yrkesverksamma inom habilitering och föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar har studerats med utgångspunkt i WHO´s klassifikation ICF. Praktiknära arbete i grundsärskolan- bedömning för lärande Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning citat

Speciallärare, fil.dr.i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Avhandlingen heter "Interpersonell kommunikation -en studie om elever med hörselnedsättning i särskolan". Jag har kursansvar och arbetar inom olika kurser i de specialpedagogiska programmen, handleder examensarbeten på avancerad nivå. Jag har programansvar för magister/master urbildningen i Pedagogik, är koordinator för mag/masterkurserna i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som startade ht 2014 samt har samordnat speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning. Ett Akademiskt lärarskapsprojekt på institutionen "Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande - att generera och granska kunskap i samverkan med fältet" tillsammans med Barbro Bruce resulterade i en artikel under namnet "Att kunna följa och förstå forskning" Ett friskoleprojekt med specifikt fokus på elever i behov av stöd tillsammans med Gunvie Möllås JU) och Lisbeth Ohlsson (Mah) avslutades våren 2017. En artikel är under process. Hösten 2014 påbörjades ett projekt - samverkanspartners är Malmö stad, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad. Projektet handlar om bedömning för lärande i grundsärskolan. Projektet är ett medaktörsprojekt och avslutades i februari 2016. En artikel om detta projekt publicerades i dec 2017. Våren 2017 påbörjades ytterligare ett projekt om bedömning för lärande i grundsärskola i Lund. Arbete utgår från videoobservationer och handledning enligt Marte Meo och avslutas vid årsskiftet 2018/19 Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning är ett annat forskningsområde som studeras inom forskargruppen ReDES, där flera artiklar skrivs.


Kontaktuppgifter

E-post:lotta.anderson@mau.se
Telefon:040-6658012
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Med Kommunikation i Sikte
Bedömning för lärande i grundsärskolan
Att kunna följa och förstå forskning
Assessments for Learning
Breddat deltagande i högre utbildning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 284, ISBN 91-88810-31-3, ISSN 0346-5926, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Anderson, Lotta (1998) Elever med hörselnedsättning i särskolan En kartläggningsstudie ur klasslärares perspektiv. Malmö, Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, ISSN 0346-5004, Pedagogisk-psykologiska problem Nr 642, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Anderson, Lotta, Tvingstedt, Anna-Lena (2009) "Med fokus på samspel : Att använda video i specialpedagogisk forskning" Educare;4, 81-103, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISBN 897-91-7104-114-2, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Anderson, Lotta, Bruce, Barbro (red./ed.) | (2010) Överbryggande specialpedagogik : goda möten för gemenskap och lärande. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 183 s, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Roos, Carin, Fischbein, Siv (red./ed.) | Anderson, Lotta (2006-12-08) Möjligheter och hinder för elever med stora kommunikationssvårigheter. Studentlitteratur, ISBN 13:978-91-44-04732-4, ISSN 10:91-44-04732-0, (PDF document)

  Konferensbidrag
  Anderson, Lotta (2012) "With communication in mind : social networking as a model for collaboration and development of interaction and communication" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2012) "Med kommunikation i sikte : sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2009) "Social Networks – involving families and professionals surrounding children and youth with complex communication needs" (peer-review paper) ECER-AACC, (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2004-10-07) "Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability" (peer-review paper) 11th Biennial International Conference of the ISAAC, (PDF document)

  Anderson, Lotta (2006-04-04) "Kommunikation inom sociala nätverk runt barn och ungdomar med stora kommunikationssvårigheter" (paper) Vardagsliv – Livskvalitet – Habilitering, 10:e Forskningskonferensen. Örebro läns landsting: Psykiatri och habilitering., (PDF document)

  Rapporter
  Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) Från erfarenhetsbaserad praxis till vetenskapligt tänkande : att generera och granska kunskap i samverkan med fältet.. AKL, Malmö högskola, 18 s., (PDF document) (application/pdf)

  Anderson, Lotta (2010) Samverkan mellan föräldrar och profession – en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabiliteringen. Malmö högskola, 97 s, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Rasmussen, Helen, Zaar, Jessica, Bruce, Barbro, Anderson, Lotta (2013) "Lecturers and librarians in collaboration : the common pursuit of scholarly thinking in the Special Education Programme" Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket, ISSN 1890-5900, URL [länk],

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Marte Meo-vägledare, Styrelseledamot i HAREC (Centrum för Rehabiliterings- och Handikappforskning), SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen)

blackbox blackbox
LOTTA ANDERSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D446, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658012
photo of Lotta Anderson Lotta Anderson