MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pär Widén
universitetslektor

Fil Dr, universitetslektor i pedagogik Min forskning fokuserar på hur berättelser och diskurser om betyg framträder i olika utbildningssammanhang, och hur styrningstekniker som bedömning formas och förändras över tid och vilka effekter det får för individen och relationen mellan statsmakt, samhällsorganisationer, lärare, elever, skolledare.

Jag forskar även om ungdomskulturella och populärkulturella fenomen som serietidningar, och hur de har problematiserats av olika professioner i samhällsdebatt.

Mitt forskningsintresse är inriktat på hur ledarskap och "det goda skolledarskapet" skapas och sprids. Jag har även undersökt fenomen som entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssammanhang.

Forskningsfrågor om lärande i förhållande till utbildningsfilosofi, digitalisering, kreativitet och att undersöka forskningsmetodologiska dimensioner frågandets konst och dess betydelse för vårt lärande.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:par.widen@mau.se
Telefon:040-6658105
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E234
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Övriga uppdrag och meriter

 • PUBLIKATIONER:

  En skola som utmanar : när skolan blir meningsfull ur elevens perspektiv (red), (2019) Studentlitteratur: Lund

  "Att mäta och att mätas - bedömning, inspektioner och skolledarskap", (2016), i Upplyftande ledarskap i skola och förskola, (eds Bim Riddersporre & Magnus Erlandsson, Natur & Kultur, Stockholm.

  -”Kvalitativ Textanalys” i Fejes & Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, 2014 (2009), Stockholm.

  -Entreprenöriellt lärande i skolan, Balli Lelinge & Pär Widén (eds) 2014, Lund.

  -”Talet om Entreprenöriellt lärande”, i Entreprenöriellt lärande i skolan, (eds), Lelinge & Widén, (2014), Lund.

  -”Språkutveckling, medier och demokrati”, i Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Ulla Carlsson (ed). Adelmann, Bergman, Dahlbeck, Hermansson, Jönsson, Nygård Larsson, Olsson Jers, Persson, Thavenius, Widén, (2013), Göteborg.

  -”Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet”, i Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: Skolan och demokratin – UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning, analyser och reflektioner, Ulla Carlsson (ed). Adelmann, Bergman, Dahlbeck, Jönsson, Nygård Larsson, Olsson Jers, Persson, Widén. (2013), Göteborg.

  -”To Russia With Love” in Educational Reports 2013:1, Observing language teaching practices in Saint Petersburg and Malmö, (ed), Bo Lundahl, (2013), Malmö.

  -”Konturer till en historia om den gode förskolechefen i tidskriften Förskolan under två årtionden, (1969-1985)”, Rapporter om utbildning 2012:1, Forskningscirklar – kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola, (ed) Sven Persson, 2012.

  Bedömningsmakten: Berättelser om stat, lärare och elev, 1960-1995. Diss. (2010) http://liu.divaportal.org/smash/get/diva2:328089/FULLTEXT01

  -”Estetiskt kulturell fostran: Serietidningar, kulturella föreställningar och pedagogiskt arbete”, (2005) i Skapande Vetande, (eds) Hultman & Martinsson, Pedagogiskt arbete som forskningsfält. Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Linköping.

blackbox blackbox
PÄR WIDÉN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E234, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658105
www.mah.se
photo of Pär Widén Pär Widén