MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lina Olsson
universitetslektor

Tekn. Dr. i Arkitektur, Tek. Mag. i Fysisk planering

Min forskning och min undervisning kretsar främst kring frågor och problemställningar som berör planering, markpolitik och sociorumsliga maktrelationer på olika geografiska skalnivåer.

För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet ”Planering vis-a-vis fastighetsutveckling: en studie av den sociala, rumsliga och ideologiska innebörden av marknadsorienterad planering och produktion av urbana rum i Sverige”. Syftet med forskningsprojektet är att analysera offentliga myndigheters roll i att skapa förutsättningar för den privata sektorns utveckling, dels genom kommunal planering, dels genom fastighetsutveckling. Dessa två strategier åberopar olika rumsliga maktlogiker och syftet med studien är att analysera strategiernas sociala, rumsliga och ideologiska implikationer.

I min tidigare forskning, som publicerats i avhandlingen Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby (2008), har jag ägnat mig åt teoretiska och empiriska studier av appropriationsprocesser och rumsliga maktordningar relaterade till kulturell identitet. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera betydelsen och möjligheterna för medborgare att genom självorganiserade verksamheter bidra till att forma och omforma stadens rum. Med utgångspunkt i bland andra Henri Lefebvres och Michel de Certeaus teorier om rumsliga appropriationsprocesser formulerar jag i avhandlingen en uppsättning appropriationsbegrepp vilka fungerar som analytiska verktyg för studiet av två fall, bägge lokaliserade i Rinkeby i Stockholm. I fallstudierna analyseras dels strategier för synliggörandet av kulturella identiteter i det offentliga rummet, dels relationen mellan appropriationsprocesser och rumsliga maktordningar.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lina.olsson@mau.se
Telefon:040-6657934
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Olsson, Lina (2008) Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby. Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet, ISBN 978-91-7740-089-9, . (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Olsson, Lina (2008) "Diaspora och kulturell identitet" I&M : Invandrare & minoriteter;6, 33-36, Norsborg: Stiftelsen Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857,

  Antologibidrag
  Olsson, Lina (2008) Self-Oranised Spaces in the Periphery of Stockholm. Stockholm : Arkitekturmuseet,

  Olsson, Lina (2007) Rinkebys småbutiker. Göteborg : Daidalos,

  Rapporter
  Wikström, Tomas, Olsson, Lina (2012) Stadens möjligheter : platser och stråk. Malmö : Tita-projektet, Region Skåne, 172, ISBN 978-91-637-0663-9, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
LINA OLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657934
www.mah.se
photo of Lina Olsson Lina Olsson