MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin; Omvårdnad

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/professor

Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Medicin; Naturvetenskap; Fysikalisk kemi; Kemi; Kemi

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Medicin; Vårdvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetslektor

Elektrokemi; Biokemi; Fysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biomaterial; Naturvetenskap; Kemi; Biofysikalisk kemi; Funktionella material; Analytisk kemi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Vårdvetenskap

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biologi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Sociologi; Barn; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Samhällsvetenskap; Odontologi; Migration

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Sexologi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Sexuell och reproduktiv hälsa

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Morfologi, cellbiologi, patologi; Biologi; Medicin; Naturvetenskap

Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Medicin; Naturvetenskap

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Fenomenologi; Socialt arbete

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Livsstil; Situationella perspektiv; Kriminologi

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin

Fupp

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Naturvetenskap; Biokemi; Analytisk kemi

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Familjeforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Omvårdnad; Genus

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Etnografi; Socialantropologi; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Policy och organisering

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Kulturgeografi; Kriminologi; Samhällsvetenskap; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Ekokardiografi; Pedagogik; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap; Medicin

Hupp

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Informationsteknik; Teknikvetenskap; Medicin; Informatik, data- och systemvetenskap; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Genus; Etnicitet

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning; Anestesiologi och intensivvård

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Barn; Vårdvetenskap; Onkologi; Psykiatri; Omvårdnad

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Äldre och åldrande

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, programledare/universitetslektor

Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Medicin; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Etnicitet

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Etnicitet; Migration; Barn- och ungdomspsykiatri; Kriminologi; Barn och ungdomar; Otrygghet

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sexologi; Vårdvetenskap; Medicin; Kirurgisk forskning; Kirurgi

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Sociologi; Samhällsvetenskap; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Kupp

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Idrott; Genus; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Äldre och åldrande

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Handikappforskning; Sociologi; Samhällsmedicin

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Samhällsvetenskap; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Medicin; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Omvårdnad

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Arbetsmarknadsforskning; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Socialpolitik; Socialvetenskap

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Samhällsvetenskap; Migration; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Genus; Heroin; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Migration; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande; Omvårdnad

Li, Qianjin
Li, Qianjin, forskare

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lill, Linda
Lill, Linda, programledare/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Sociologi; Demografi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Etnicitet; Genus

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Handikappforskning; Övrig samhällsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Modern historia

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Migration; Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Sociologi

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Äldre och åldrande; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Migration; Barn; Socialmedicin; Epidemiologi; Medicin; Kultur i vården

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Kemi; Biologi; Naturvetenskap; Kemi; Fysik; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Sociologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Sociologi; Handikappforskning; Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning; Samhällsvetenskap

Oupp

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Immunbiologi; Tumörimmunologi; Kardiovaskulär medicin

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Arbetsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Etnicitet; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Samhällsvetenskap

Pupp

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Omvårdnad; Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Socialantropologi; Musikterapi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Fäder

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Socialt arbete; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt; Samhällsvetenskap

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Socialantrolopologi/etnografi; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Supp

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicin; Övrig biologi; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Medicinsk cellbiologi; Medicinsk mikrobiologi

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Medicin; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Biokemi; Analytisk kemi; Elektrokemi; Naturvetenskap

Sinkiewicz, Gabriela
Sinkiewicz, Gabriela, universitetslektor

Oral mikrobiologi; Parodontologi; Immunologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Urbanforskning; Flickforskning; Genus

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Genus; Äldre och åldrande; Idrott; Medicin; Vårdvetenskap; Migration; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Kondenserade materiens fysik; Ytor och mellanytor; Kemi; Naturvetenskap; Fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Socialvetenskap; Mänskliga rättigheter ; Genus

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier; Medicin; Medicin

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/seniorprofessor

Kriminologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Medicin; Naturvetenskap; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Genus; Etnicitet

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Etnicitet; Genus

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt; Rättsvetenskap/juridik

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Omvårdnad; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Ungdomsforskning; Familjeforskning; Medicin; Barn; Vårdvetenskap

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi; Migration; Hälsa; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition; Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Medicin; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Kemi; Biokemi

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad